De Islamitische Staat

Om er achter te komen waarom de Islamitische Staat aanzet tot haat en gruwelijke daden ten opzicht van medemensen ben ik de afgelopen dagen in de Koran gaan lezen, de Nederlandse vertaling uit het Arabisch uit 2004. In tegenstelling tot het Nieuwe testament, dat door de Apostelen na het overlijden van Jezus is opgetekend, en om die reden alleen al meerdere interpretaties kent, is de Koran tijdens het leven van Mohammed geschreven en moet de tekst door de volgers uit het hoofd worden geleerd, letterlijk worden genomen en als praktische handleiding worden gezien voor het dagelijks leven. In het voorwoord van de vertaling staat dat de Koran door Mohammed is bedoeld voor alle mensen en moet worden gezien als een vermaning aan alle volkeren zich aan de Koran te houden. Door de vertaling kunnen wij op de hoogte zijn van de Koran en zijn wij niet langer onwetend. Belangrijke begrippen in de Koran die vaak terug komen: onwetenden, ongelovigen en afvalligen (dwalenden) van het ware geloof. Anders gelovigen bestaan niet want dat zijn per definitie ongelovigen.

666763480De Koran bestaat uit 114 hoofdstukken (Soera’s) en begint veelbelovend. Elke Soera begint met de woorden: ‘In de naam van Allah, de Barmhartige en de Genadevolle’. Met dien verstande dat deze barmhartigheid en genade alleen voor de gelovigen geldt. De Koran ziet zich zelf als een vervolg van eerdere openbaringen zoals van Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob, Mozes en Jezus. Deze openbaringen hebben volgens de Koran echter niet het beoogde effect gehad omdat het handelen van de volgers niet in overeenstemming was met de wil van Allah. Om voor eens en altijd geen discussie meer te hebben beschrijft Mohammed in detail de gedragsvoorschriften die voor iedereen gelden en ziet zich zelf als voltooier en laatste profeet van het enige ware geloof. Gaf Mozes 10 geboden om naar te leven, stelde Jezus zijn leven in het teken van naastenliefde, tolerantie en zelfopoffering, Mohammed legt nauwkeurig vast hoe we ons moeten gedragen zodat er geen ruimte meer is voor interpretaties. Deze vastlegging van Mohammed is echter in het Arabisch, en aangezien bij een vertaling er altijd geïnterpreteerd wordt zijn er in de Islam vele stromingen, je kan zeggen dat de ambitie van Mohammed op dit punt vastloopt. Ook worden er in de Koran veel praktisch zaken aan de orde gesteld die 1500 jaar geleden opportuun waren maar nu niet meer en dus naar het heden vertaald moeten worden. Dat is op zich niet erg zolang deze stromingen met elkaar in discussie zijn en er zijn vele plekken op de aarde waar de verschillende Islamitische stromingen vreedzaam naast elkaar leven, ook met niet gelovigen en anders gelovigen, totaal zijn er 1,5 miljard Islamieten op de wereld.

Volgens mij moet je vanuit dit perspectief naar de Islamitische Staat kijken. Vooralsnog gaat het hier om een splintergroep van maximaal 10.000 aanhangers uit allerlei stammen en landen afkomstig die de Islam zeer eenzijdig interpreteren ten eigen bate. Hun tegenstanders zijn primair hun geloofsgenoten geworden die de Koran anders interpreteren en in de chaos van Irak hebben ze succesvol in een gat kunnen springen ontstaan door het bevoordelen van de eigen groep door Maliki. Het zal vrij moeilijk zijn voor IS het aanvankelijke militaire succes te continueren in een vijandige omgeving. Binnenkort zullen de eerste verhalen van binnenuit wel naar buiten komen over wat er gebeurd met de deserteurs en dat de zelfmoordaanslagen helemaal niet zo vrijwillig zijn. De boodschap moet zijn dat het je aansluiten bij ISIS een doodlopende weg is en succes kan snel omslaan in straf als je de ware weg niet bewandelt zoals door je broeders uitgezet. Voor afvalligen is er geen genade. Je moet ze aanspreken denk ik in de taal die ze begrijpen en het liefst natuurlijk door geloofsgenoten.

About Gerard Geerlings

Gerard Geerlings, socioloog en schrijver, schrijft online over wat er zoal aan de hand is op het terrein van de digitale samenleving, de troost van kunst, praktische levenskunst en de actuele politiek.
This entry was posted in Religion and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.