Sociofietjes

Over waarheid, inzicht en vrijheid…David Boh

David Bohm, kwantumfysicus, bron De bestuurder & de filosoof, Mieke Moor

Bohm stelt dat de dialoog ook voor natuurkundigen belangrijk is omdat er naast het zichtbare ook de onzichtbare orde is en dat daar ook een samenhang is.: ‘the implicate order’. Als dat we niet in een rationele orde ingepast krijgen vertoont en niet zichtbaar is kan wel degelijk coherentie vertonen, neem bijvoorbeeld het begrip toeval of chaos.

Sander Kollaard, ‘Altijd tastend naar houvast’, beschouwing over de biografie van Lieneke Frederichs over Nescio, VK, 5 juni 2021.

Nescio’s omschrijving van de essentie van zijn schrijverschap: ‘Uit het niet kunnen wat ik wil, uit niet te willen wat ik kon, uit verlangen naar wat ik niet heb en wat ik niet ben. En uit niet te begeren wat ik heb en niet te willen wezen waar ik ben, uit weemoed om ‘t verleden, dat voorbijging en eerst daarna werd begrepen en wachten op wat komen zal en nooit komt.’

Interview in de Volkskrant van 30 maart 2021 met Ramsey Nasr: ‘Ik denk dat er niemand is die op zijn sterfbed zegt: wat ben ik blij dat ik veel geld heb verdiend’

Het grotere geheel waar we deel van uitmaken is geen hoger geheel. In het grotere verband zijn we gelijkwaardig aan elkaar, aan de dieren, de planten, zelfs aan de rotsen. ‘Je kunt doen alsof we hier alleen zijn en overal recht op hebben. Maar dat is niet zo. Daarom hou ik ook niet van het christelijke idee van rentmeesterschap, de mensen die als rentmeesters heersen over de natuur. Nee! Wij zijn onderdeel van de natuur. De miljoenen dieren die wij slachten zien ons. Als je in het strenge poolgebied een steen verplaatst, dan verbreek je een systeempje dat er eeuwen over deed om zover te komen. Die rotsen zien ons. Het virus heeft ons gezien, en vond een kier om binnen te dringen. En als we zo doorgaan met de planeet, zullen we steeds vaker ervaren dat die planeet ons ziet.’

Sheila Sitalsing, interview in de bijlage van de @volkskrant, 16 januari 2021

‘Wat je aandacht geeft, groeit’

Henri Beunders, emeritus hoogleraar publieke opinie, Erasmus Universiteit, ‘Het ‘irrationele’ wint aan kracht in deze nieuwe ‘Era Vaccina’, ingezonden stuk VK 31 december 2020.

Corona lijkt de rationeel geachte staat en wetenschap machtiger te maken dan deze toch al waren. Maar door de corona groeit het gevoel voor het niet voorspelbare, tragische element in het bestaan dat de middeleeuwer zo eigen was. Zal deze existentiële angst een spiritueel levensgevoel doen herleven? God mage het weten. Er zijn wel tekenen.

Zo zegt Houellebecq nu: ‘Ik ben de schrijver van een nihilistisch tijdperk en van het leed dat uit het nihilisme meekomt. Men kan zich dus voorstellen dat mensen bij het lezen van mijn boeken ontsteld terugdeinzen en zich op een ander geloof storten.’ Topvirologen werden verast door corona, en voorspellen nu de komst van ‘Disease X’. Wanneer? Ooit? Onzekerheid blijft dus troef, ook bij wetenschappers. Alle kennis is voorlopig.

Daarom kan het geen kwaad de onbekende Nieuwste tijd in te luiden met de ‘irrationeel deugden van geloof, hoop en liefde. Desnoods met ‘ Ave Era Vaccina’. Het wordt tijd het irrationele weer serieus te nemen.

Renate Rubinstein, Bange mensen stellen geen vragen – Inleiding Ronit Pallach,

‘Vroeger dacht ik dat je met je hersens alles kon veranderen. Ik ben niet meer zo optimistisch ten aanzien van het denken. Ik accepteer het. Je hebt in die dingen zo weinig te willen. Je hoeft er niet trots op te zijn, je moet het aanvaarden.’

Annie Ernaux, De jaren.

‘Alles wat ons nu zo serieus, zo betekenisvol, zo ontzettend belangrijk voorkomt – het vergaat met de tijd, het wordt vergeten, het is niet belangrijk meer. En het merkwaardige is dat wij nu niet kunnen weten wat ooit groot en belangrijk zal worden genoemd, en wat erbarmelijk en belachelijk zal worden gevonden.’

Multatuli, Ideeën 94 en 106, vrij vertaald.

“Iets kan maar één keer gebeuren maar oneindig maal worden, opgevat, opgebracht of beschreven. Daarom is ons domein van de gedachten oneindig en zijn wij nooit uitgedacht.

Wanneer iemands gedachten zich afronden in een voorstelling of een idee van wat er in de werkelijkheid gebeurd of zou kunnen gebeuren wordt het een denkbeeld dat men met anderen kan delen.

Het is dus mogelijk een gedachte te hebben van iets dat niet gebeurt is of nog niet gebeurd is. Toch kunnen ook deze gedachten worden verzonnen, overgebracht, herhaald en beschreven op oneindig veel meer manieren dan dat het geval is met iets dat werkelijk gebeurd is.

Het is niet makkelijk rekenschap te geven van de oorsprong van onze denkbeelden: hebben we deze gedachten van anderen of zelf bedacht? Het meest waarschijnlijk is dat ze niets zeggen over de werkelijkheid en ook niet zelf bedacht zijn.”

Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan.

De menselijk geest heeft last van drie verschijnselen als het gaat om het begrijpen van de geschiedenis:

De illusie van het begrijpen. Men denkt te begrijpen wat er aan de hand is in de wereld terwijl die wereld ingewikkelder in elkaar zot dan we ons realiseren.

De retrospectieve verstoring. we kunnen iets alleen achteraf begrijpen als we achteruit op de gebeurtenissen terugkijken, in de geschiedenis verhalen die we vertellen ziet de wereld er achteraf meer georganiseerd uit dan de werkelijkheid zich nu aan ons ontvouwt.

De overwaardering van feitelijk informatie en het ontbreken van geschoolde en invloedrijke verhalenvertellers die de geschiedenis in een juiste context kunnen plaatsen.

Barack Obama, 16 juni 2020.

Today reminds us that progress might be slow. It might take decades. But no matter what things might look like today, it’s always possible.

Peter Sloterdijk, Kritiek van de cynische rede, herziene uitgave april 2013.

Perioden van chronische crisis eisen van de menselijke levenswil dat hij permanent onzekerheid  accepteert als onvermijdelijke achtergrond van zijn streven naar geluk. Dan wordt het tijd voor kynisme; dat is de levenskunst van de crisis… Kynisme houdt geen scepsis of relativisme in maar vrijpostigheid of durf waarbij het gaat om de moed de problemen en dilemma’s die de crisis met zich meebrengt te doordenken maar ook om de moed te durven leven.

Analyse van Peter Giesen, ‘Leiders worstelen met de politiek van de pandemie – De Psychologie achter het virusbeleid’, De Volkskrant van 14 maart 2020

Sociaal psycholoog Hans van de Sande: ‘Sinds het overlijden van God is er weinig voor in de plaats gekomen. Degene die hem nog het meest benadert, is de medisch specialist die voor ons zorgt. Maar als de medische wetenschap geen antwoord meer heeft is er echt iets aan de hand. (…) In een crisis gaan mensen op zoek naar autoriteit, Ineens hebben ze weer vertrouwen in politici die anders bekritiseerd worden’. 

Interview met historicus James Kennedy door Fokke Obbema, ‘Ken niet teveel gewicht aan het leven toe’, De Volkskrant, 10 februari 2020

Je komt erachter dat weten ontoereikend is. De mens is vaak een raadsel voor zichzelf – hij kan zichzelf niet kennen. Abraham Kuyper zei: ‘Pas na je dood kun je zien wie je eigenlijk bent.’ Voordien lukt dat niet. Ik weet dat ik voor mezelf een mysterie ben. Ik kan van bepaalde dingen niet verklaren wat mijn beweegredenen zijn. Onze samenleving gaat uit van eenduidige rationaliteit van mensen alsof dat de enige werkelijkheid is die ertoe doet. (…) We omarmen het weten, terwijl het niet-weten het fundament is. Voor mij is er meer dan de platheid van de empirische, rationele wereld.

Een mens hoort zichzelf niet te belangrijk te maken. Wie meent dat het keven vooral om ‘zelfontplooiing’ en ‘persoonlijke groei’ gaat, neemt een te egoïstisch perspectief. In plaats daarvan dient dienstbaarheid aan anderen voorop te staan. Het geloof geeft Kennedy richting bij het de invulling van het niet-weten, het vervangt het niet en helpt om ons bestaan te relativeren. Ons leven is belangrijk, zeker, maar je moet er niet teveel gewicht aan geven. De theoloog Harry Kuitert zie: ‘Alles is politiek, maar politiek is niet alles’. Met ons leven is het net zo: als het aardse bestaan alles zou zijn, wordt het leven een keurslijf en te zwaar. 

Interview met cognitief neurowetenschapper Simon van Gaal door Maarten Keulemans, ‘Bewustzijn past bij het leven’, De Volkskrant, 10 februari 2020

Het bewustzijn wordt vorm gegeven door de voortdurende interactie tussen lichaam, brein en omgeving en maakt gebruik van een complex netwerk van interacterende hersengebieden die op bepaalde momenten een geheel vormen en soms de onderdelen opeens heel veel informatie gaan uitwisselen. En soms gaat het netwerk uit terwijl bepaalde informatie nog wel wordt verwerkt maar niet meer wordt gedeeld. De centrale vraag is dan: hoe komt het dat je je van sommige dingen bewust bent en andere niet? Je brein kan immers dingen weten die je je nog niet bewust bent. Ondanks het feit dat we steeds meer weten over DNA, voortplanting en evolutie is de vraag hoe ons bewustzijn tot stand komt nog steeds een groot raadsel.

Congo tales, told by the people of Mbomo, tentoonstelling De Fundatie in Zwolle, gezien 22 december 2019.

We mogen het verleden niet vergeten door blijdschap of verdriet in het heden. We mogen de wortels niet vergeten door het fruit aan de takken. Het houdt de grond vruchtbaar voor de zaden van de toekomst.

James Baldwin, ‘As Much Truth as One Can Bear.

Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced.

Karl Marx, stelling 11 van zijn Stellingen over Feuerbach, 1845, deze stelling staat ook onderaan zijn grafsteen op de Londense begraafplaats Highgate Cemetery.

De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.

Brieven NRC, 28 november 2019, ingezonden door Sija van der Meulen uit Zutphen.

Laat ik een uitspraak van Hocus Pas, ‘magister uit de zwarte kunsten’ uit de Ollie B. Bommel-verhalen parafraseren. In plaats van “wanneer men zijn geweten verkleint, wordt het geld”, zou straks zo maar kunnen gelden: “Wanneer men denkt alles in geld te kunnen uitdrukken, verkommert het geweten, en daarmee de mens”.

Interview Vivian Gornick, ‘Denken als erotisch genoegen’, De Groene Amsterdammer, 14 november 2019.

‘Hoe komt het toch dat sommige schrijvers je het idee geven de waarheid te vertellen, je met een verweesd gevoel achterlaten als je hun boek uit hebt, terwijl de zinnen van anderen erbij liggen als dode honden?’

Interview Paul van der Velde, Hoogleraar Aziatische religies, ‘De mens tuiniert in de chaos van het bestaan’. Volkskant 8 juli 2019.

Het is voor ons onbegrijpelijk dat er geen zin zou zijn, we hebben een diepe behoefte erachter te komen. De mens is de zin gaan zoeken in religie, kunst en wetenschap, maar het gaat om die diepe behoefte. We zoeken iets dat ons verheft boven het alledaagse, omdat we niet alleen maar op aarde willen zijn om er onze dagen te slijten. Deze die behoefte heeft te maken met het absolute onbegrijpelijke van het bestaan dat we op allerlei manieren proberen te rechtvaardigen. 

De mens wil orde scheppen in de chaos die het wezen van het bestaan is en wil deze chaos begrijpelijk maken, daar zijn wij als mens echter niet toe in staat omdat er teveel op ons afkomt en we niet in staat zijn het geheel te overzien. Toch proberen we dit steeds en zijn wij constant bezig overzicht te krijgen, dat gaat ons echter niet lukken omdat chaos altijd blijft en zich continu vernieuwt. Het beste resultaat dat je daarbij kunt boeken is voortschrijdend inzicht omdat de werkelijkheid zich telkens net even anders aan ons presenteert. 

Novalis (Friedrich von Harenberg), ‘Hymnen an die Nacht’, 1800, tegengekomen bij het herlezen van Herman Hesse’s ‘Reis naar het morgenland’, 25 juni 2019.

‘Mit den Menschen ändert die Welt sich’.

Voor Novalis is het Christendom de band die allen samensmeedt die op enigerlei wijze religieus denken en voor wie het mens zijn een bewuste opdracht is met een verantwoordelijkheid die verder gaat dan het eigen leven. In Novalis visie impliceert die opdracht dat de mens bewust poogt evenwicht te scheppen in zijn omgaan met de aarde. Hij streefde daarbij naar een verzoening tussen de levensterreinen geloof en weten, die elkaars concurrenten zijn geworden in de strijd om de gehoorzaamheid van de mens: de taal van de ‘getallen en figuren’ verdeelt de wereld. Voor de mens zijn zowel de geest als de natuur scheppende krachten die de wereld vorm geven en de taal maakt deze wereld toegankelijk. Ook wel mooi is zijn gedachte dat een kind de zichtbaar geworden liefde is en dat de theorie van de liefde de hoogste wetenschap is en wij het resultaat zijn van het samenkomen van natuur, geest en kunst en de wereld daardoor steeds verandert: de geschiedenis van de mensheid wordt steeds opnieuw herschreven.

Andy Warhol, Andy Warhols roadtrip, Deborah Davis, gelezen 29 mei 2019

‘Het gaat er niet om wat je bent, maar om wat ze denken dat je bent.’

Sigmund van Peter de Wit, Volkskrant 4 mei 2019.

Interview Abram De Swaan, Socioloog, ‘Ontwikkeling van vrouwen is niet meer te stuiten’, NRC, 12 april 2019.

De botsing der beschavingen komt voort uit de strijd tussen de geslachten, orthodoxe geloofsrichtingen zoals de jihadisten, maar ook de nieuwe rechtse stromingen zoals alt-right, willen vrouwen terugduwen in hun onderdanige positie. Sinds de jaren zestig zijn vrouwen zich wereldwijd massaal gaan scholen en dat heeft geleid dat enorme maatschappelijke veranderingen waarbij vrouwen steeds meer macht kregen na eeuwenlang onderdrukt te zijn geweest. Waar vrouwen stijgen op de maatschappelijke ladder ondergaan mannen een daling en dat leidt bij mannen tot aangetast eergevoel en ressentiment. De opstand van de jihadisten en de ‘rechtsisten’ komt volgens De Swaan hieruit voort maar is een achterhoedegevecht.

Mijn aanvulling hierop: deze ontwikkeling wordt nog eens vertrekt door de digitale revolutie die recent heeft plaatsgevonden en nog volop aan de gang is waarbij de mannen de techniek introduceerden maar de vrouwen de grootste gebruikers zijn en nu in toenemende mate het gebruik bepalen.

Een citaat van de Duitse filosoof en dichter Friedrich Hölderlin uit de biografie ‘Ik ben dynamiet’ over Friederich Nietzsche van Sue Prideaux.

O jullie ongelukkigen die dit voelen, die ook niet spreken willen van de menselijke bestemming, die ook zo door en door in de greep zijn van het niets dat ons regeert, zo diep ervan doordrongen dat wij voor niets geboren worden, dat wij houden van een niets, geloven aan het niets, ons afsloven voor niets, om geleidelijk over te gaan in het niets- wat kan ik eraan doen dat jullie knieën breken als jullie er serieus bij stilstaan?’

Volkskrant 16 februari 2019, Lucas Patty: leven schept orde in chaos, artikel: ‘Nederlandse vinding kan buitenaards leven meten’.

Schijn en zaklamp op een kamerplant en na aanraking met de plant maakt het licht een soort kurkentrekkerbeweging, toont bioloog Lucas Patty aan in zijn proefschrift dat hij afgelopen maandag aan de VU verdedigde. Die kurkentrekkerbeweging ontstaat doordat leven orde schept in chaos, organisch weefsel laat een unieke handtekening achter in licht, het mensenoog merkt daar niets van maar Patty heeft een apparaat ontwikkeld die dat wel doet. Normaal zitten verschillende vormen willekeurig door elkaar maar levende weefsel kiezen tijdens hun goei consequent voor één vorm, bijvoorbeeld bij het aanmaken van eiwitten. Door die systematiek weerkaats licht op een kenmerkende manier.

Naar aanleiding van ‘Het Koninkrijk van de angst’ van Martha C. Nussbaum, Een filosofische blik op angst als politieke emoties, 28 januari 2019.

  1. De kunstenaar die onze raadselachtige binnenwerelden verkent en ons uitnodigt met hem mee te gaan op zijn ontdekkingsreis;
  2. De filosoof die ons leert beter te denken en dat ons denken en handelen niet eenvoudig te doorgronden is;
  3. De docent die ons helpt ons denken beter te ontwikkelen zodat we als mondige burgers vol zelfvertrouwen in de maatschappij kunnen meedoen.

Als antwoord op haar analyse dat ‘angst’ momenteel de belangrijkste drijfveer in de politiek is komt Marthe Nussbaum in haar laatste hoofdstuk met ‘Liefde, hoop en visie’, waarbij de eerste twee volgens mij emoties zijn die tegenwicht bieden aan de angst en de laatste de sleutel voor een verandering naar een maatschappij zonder angst. Volgens mij spelen drie groepen in de samenleving daarbij een belangrijke rol:

In een samenleving waar alle arbeid wordt geautomatiseerd hebben we deze drie groepen professionals hard nodig omdat zij zin kunnen geven aan een ieders bestaan waarbij deze drie disciplines niet zonder elkaar kunnen: een goede kunstenaar is ook een filosoof en docent, een docent zonder kennis van de filosofie is minder effectief en een filosoof die zich niet laat inspireren door kunstenaars en zijn filosofie niet kan uitdragen wordt niet gehoord en blijft zitten in een ivoren toren. De synergie tussen deze drie zou bijdragen tot meer maatschappelijk cohesie en hiervoor zou aandacht moeten zijn binnen alle geledingen van de maatschappij.

Naar aanleiding van een interview met milieu-activist en schrijver Paul Kingsnorth in het programma Tegenlicht van de VPRO, ‘De aarde draait door’.

Als het je verdienste is een rechtvaardiging voor je bestaan te vinden wil dat nog niet zeggen dat dat ook een rechtvaardiging voor het bestaan voor anderen is laat staan dat die anderen jouw bestaan hierdoor kunnen rechtvaardigen. De zoektocht naar de zin van het leven is dus persoonsgebonden en helaas niet reproduceerbaar.

Recensie in NRC 13 december 2018 door Hans den Hartog Jager over de tentoonstelling Wildnis in Kunsthalle Schirn in Frankfurt ‘Heimwee naar de vertrouwde wildernis’

Nu we het laatste stukje wildernis vakkundig om zeep geholpen hebben zijn daar nieuwe onbeheersbare gebieden voor in plaats gekomen: de techniek, de virtuele wereld, het menselijk brein… (bewerkt).

Interview met de natuurkundige professor Sean Carroll in de wetenschapsbijlage van NRC 1/2 december 2018, ‘Het vergt lef om te geloven dat je meer versies hebt’.

‘De meeste natuurkundigen gaan er vanuit dat natuurkundigen de quantummechanica nooit zullen begrijpen. Quantummechanica is compleet anders dan de klassieke mechanica die je intuïtief kunt bevatten maar quantummechanica druist tegen alle gevoel in. Quantum deeltjes hebben geen duidelijke eigenschappen, je kunt ze zien als kleine kogeltjes maar ook als dansende golven, En soms zijn ze ook nog op twee plekken tegelijkertijd.’ Sean Caroll hangt de zogeheten ‘many-worlds interpretation’ aan, het idee dat er meerdere universa bestaan en dus ook meerdere versies van hemzelf. ‘Zodra je een quantum deeltje meet of bekijkt splits het universum zich in twee vertakkingen. Voordat je keek was het deeltje volgens de quantummechanica op twee plekken tegelijk, bijvoorbeeld rechts en links. Op het moment dat je kijkt is dat nog steeds zo, maar het universum heeft zich dan opgesplitst in een wereld waarbij het ene deeltje links is en een andere wereld waarbij het deeltje rechts is en een andere versie van jou het deeltje rechts ziet, de twee werelden die zo zijn ontstaan hebben echter geen interactie met elkaar.’

Volgens de wetten van de quantummechanica zouden alle objecten die bestaan in het universum, atomen en elektronen, planeten en uiteindelijk het hele universum aan dit ‘veel werelden’ principe moeten voldoen, dus ook de mens zelf. Een lastig te vatten theorie voor ons omdat we vanuit een geheel nieuw concept moeten leren denken, namelijk vanuit het bestaan van meerdere werelden, daar kunnen we ons gewoon nu eenmaal niets bij voorstellen net als bij het begrip ‘oneindigheid’ of ‘God’. Wellicht heeft dit te maken met de beperkingen die wij als mens hebben in ons waarnemingssysteem, we zijn gewoon niet uitgerust met de juiste sensoren om de wetten van de quantummechanica te kunnen doorgronden. Peter Sloterdijk verwijst naar onze beperkingen in zijn boek ‘Wat gebeurde in de 20e eeuw’ naar een mier die over een Perzisch tapijt loopt: hij zal nooit het hele tapijt kunnen overzien omdat zijn fysiek het nu eenmaal onmogelijk maakt het geheel te overzien. Dat geldt ook voor ons, als wij niet eens in staat zijn onszelf te begrijpen, laat staan de ander, hoe kunnen wij dan in godsnaam geacht worden in staat te zijn de oorsprong van alles te doorgronden?

Ik ben het wel met Sean Caroll eens dat het zoeken naar een antwoord op dit soort fundamentele vragen belangrijk is en dat onderzoekers die daarmee bezig zijn meer waardering zouden moeten hebben. Een suggestie van mijn kant zou dan zijn dit onderzoek multidisciplinair aan te pakken, en vergeet dan natuurlijk vooral de filosofen niet…

Interview door Fokke Obbema met Sarah Durston, biologisch psycholoog, ‘Waarom zou ons bewustzijn géén doel dienen?’ VK 26 november 2018

Al eerder besteedde ik aandacht aan het boek: ‘The Universe, Life and Everything’ dat Sarah Durtson schreef samen met Ton Baggerman en dan niet een interview met haar in de krant. Wat mij daarin aanspreekt is haar stelling dat het bewustzijn en de vrije wil geen afgeleide zijn van onze hersenfuncties zoals de meeste natuurwetenschappers doen maar een doel op zich zelf zou kunnen zijn die niet afhankelijk is van één individu: ‘Ze houdt het mogelijke dat bewustzijn groter is dan de mens en zelfs de planeet: als we onze planeet opblazen, kan je niet uitsluiten dat bewustzijn blijft. (…) Ik sluit niet uit dat ook het collectieve bewustzijn een vrije wil heeft. Dan zou het beslissingen kunnen nemen waar wij mee te maken krijgen zonder dat we dat doorhebben. Ik denk niet dat alles wat ons overkomt alleen maar toeval is.’ Deze stelling bewijzen is echter niet makkelijk omdat we ons focussen op ons individuele bewustzijn en we ons collectieve bewustzijn uit het oog hebben verloren. Mediteren kan helpen omdat daardoor je individuele gedachten weg vallen en een verbinding kan worden gemaakt met het collectieve bewustzijn.

Wetenschapbijlage NRC 24/25 november 2018, artikel van Ellen de Bruin ‘Je ware zelf? Dat bestaat niet.’

Ellen de Bruin baseert haar artikel op een nog te publiceren artikel in het tijdschrift ‘Review of General Psychology’ dat binnenkort een themanummer gaat wijden aan ‘authenticiteit’, een moeilijk te definiëren begrip. Ellen baseert haar verhaal voornamelijk op een artikel van Katrina Jongman-Serena die twee jaar geleden op het onderwerp authenticiteitIk is gepromoveerd. Ik heb ooit eens, tijdens een sessie,waarbij iedereen gevraagd werd een typering van zichzelf te geven, authenticiteit genoemd en werd toen door de moderator uitgelachen, volgens hem is dit begrip niet definieerbaar en inhoudsloos. Sindsdien ben ik altijd een beetje voorzichtig met dit woord en daarom was ik dan ook nieuwsgierig naar dit artikel hierover.

Authenticiteit wordt vaak gedefinieerd als je gedragen in overeenstemming met je ware zelf en dan heb je meteen een probleem omdat het ‘ware zelf’ een onwetenschappelijk concept is. Niet voor niets zijn zoveel mensen vergeefs op zoek naar zichzelf en daar is een simpele reden voor: het ware zelf bestaat niet omdat er nu eenmaal geen psychologisch mechanisme is dat ons gedrag zo coördineert dat het consistent blijft. En al zou het ‘ware zelf’ bestaan dan is het nog maar de vraag of we ons daarvan bewust kunnen zijn omdat we ons eigen onbewuste gedrag en onze drijfveren zelf niet goed kunnen beschrijven. Het ‘zelf’ is dus eigenlijk een bewegend doel dat continu verandert en waar we moeilijk vat op kunnen krijgen. Lastig dus, op zoek naar je ware zelf gaan, omdat je nooit zal weten of je het gevonden hebt. En als dat zo is het natuurlijk de vraag op, als het onmogelijk is ons zelf te leren kennen, of we dan wel in staat zijn de ander te leren kennen…

Interview Marilynne Robinson, NRC 23 november 2018.

‘De werkelijkheid, en het innerlijk leven van de ander, kun je nooit geheel kennen’,

Interview Bas Heijne met de Franse sociologe Nathalie Heinich ‘Geen identiteit zonder identiteitscrisis’ over haar essay ‘Ce que n’est pas l’identité’, NRC 10 november 2018.

‘Identiteit kent drie dimensies: hoe je jezelf ziet, hoe je jezelf naar buiten presenteert, en hoe je van buitenaf gezien wordt. Wanneer de discrepantie tussen deze elementen te groot wordt, ontstaat een identiteitscrisis’. (…) ‘Als je honderd jaar geleden een klein plaatsje woonde, waar je steeds dezelfde mensen zag, waar relaties nauwelijks veranderden en het buitenland ver weg was, dan hield je je nauwelijks met identiteit bezig. De crisis begint wanneer je vreemden tegenover je vindt en je afvraagt wat die van je vinden. Je gaat jezelf steeds met andere vergelijken. Ik vermoed dat dat constante vergelijken van jezelf met anderen, op alle fronten, een van de redenen zou kunnen zijn voor dat permanente gevoel van crisis wat (onze) identiteit betreft’. (…) ‘Op het persoonlijke vlak denk ik dat sociale media, en dat is maar een hypothese, daarbij een grote rol spelen. Je bent de hele dag bezig je te presenteren, jezelf te ensceneren. Tegelijk wordt je ook van alles door anderen toegeschreven. Je gaat je dan afvragen of die etiketten kloppen met de manier waarop je jezelf ziet’.

N.a.v. het lezen van ‘Aan het werk met Hannah Arendt’, ISVW Leusden, 2017,  over haar ‘twee-in-een principe’:

‘Onze innerlijk dialoog met onszelf waardoor iedereen zichzelf de maat neemt en een brug slaat tussen ons innerlijke en het openbare leven van de mens’ Terwijl ons innerlijke leven een constante is, is de scope van ons openbare leven met de komst van het internet exponentieel gegroeid. Beperkte vroeger ons openbare leven zich tot gezin, werk, kerk en/of kroeg, tegenwoordig speelt ons openbare leven zich niet alleen maar af in de fysieke werkelijkheid maar ook online, we hebben dus steeds meer te managen om ervoor te zorgen dat de relatie tussen ons innerlijke en openbare leven in balans blijft. Aangezien dit een vrij recente ontwikkeling is hebben we nog niet geleerd hoe dit te doen en dat heeft ongewenste effecten tot gevolg.

N.a.v. het lezen van ‘De mens in opstand’ van Albert Camus, De Bezige Bij 1973, oorspronkelijke titel ‘L’homme révolté’, gelezen in de zomer van 2018 in Frankrijk.

Als ons bestaan alleen maar een intermezzo is op aarde tussen conceptie en de onvermijdelijke dood helpt het om te denken dat er daarna nog iets is dat in relatie staat tot hoe je hier geleefd hebt. Zonder dat doet de moraal er niet toe en maakt het niet uit hoe je leeft.

Ingezonden brief van Hans van der Berg, bioloog, ‘Vrije wil of toch niet…’, Volkskrant 29 juni 2018.

Zolang filosofen en psychologen menen de definitie van ‘vrije’ wil zelf te mogen vaststellen, ieder op eigen wijze, geloof ik ze onvoorwaardelijk. Dus ik geloof Lieke Asma ook (Wetenschap, 27 juni). Ze maakt het me niet moeilijk, ze zegt immers: ‘De vrije wil gaat volgens mij over intentionele (bedoelde) handelingen die we bewust doen en waar we achter staan.’ Maar ze aanvaardt ook, zegt ze, dat die beslissingen in het onbewuste worden genomen voordat ze ons bewuste bereiken. Inderdaad, zo nemen we beslissingen. De lezer mag zich verder zelf  afvragen wat daar vrij aan is.

Interview met psychiater Veerle Bergink ‘Manie’ in Sir Edmund, De Volkskrant, 16 juni 2018.

‘Hoe iemand doet, is vaak niet hoe iemand is’.

Citaat Herman Beck, hoogleraar godsdienstwetenschappen Tilburg, in Volkskrant 9 juni 2018, artikel ‘Nederlandse moslims worden vromer.’

De secularisatiethese, die stelt dat naarmate een samenleving moderner wordt religie een kleinere rol speelt, is volgens hoogleraar Herman Beck achterhaald. ‘In de jaren zestig dachten we dat religie op den duur zou verdwijnen maar het tegendeel is het geval. Dat geldt niet alleen voor moslims’

Hermann Hesse, Demian:

“Als je iemand haat, haat je iets in hem wat deel is van jezelf. Wat geen deel van onszelf is, verontrust ons niet.”

Interview met Ger Groot ‘Filosofie is overal zichtbaar’, BKFilosofie, april 2018, n.a.v. zijn boek ‘De geest uit de fles – Hoe de moderne mens werd wie hij is’

‘Sinds de Verlichting zijn we het ‘goddelijke ankerpunt’ kwijt en zitten we nog steeds in een transformatie waarbij God langzamerhand uit het filosofische panaroma verdwenen is en we diens lege plaats trachten op te vullen door de mens in zijn plaats neer te zetten. Sartre zegt letterlijk dat de mens een absolutum is. Maar daarmee houdt het hedendaags humanisme zichzelf ernstig voor de gek. God weg, de mens in zijn plaats en dan zijn we er. In tegenstelling tot het goddelijke zijn wij eindig en onvolkomen. Dat zie je bijvoorbeeld in het ecologisch denken. Vanaf de jaren zestig dachten we dat we met de aarde konden doen wat we wilden’. ‘Langzamerhand is een bewustzijn tot stand gekomen dat de aarde niet alleen iets is dat we bestieren, maar waar we ons ook naar meten voegen. Het is niet mijn bedoeling om weer terug te gaan naar het verleden toen dat goddelijke anker er nog wel was. Ik wil laten zien dat we een andere manier van denken nodig hebben waarin we ons een bescheidener rol toekennen.’

Interview met Yvonne Zonderop over haar boek ‘Ongelofelijk – Over de verrassende comeback van religie’, in Opinie, de Volkskrant 14 april 2018.

‘In het Christelijke geloof lag altijd het idee besloten dat er een hogere macht is die ons ziet en die over ons waakt. Die vanzelfsprekende erkenning en die geborgenheid zijn we kwijtgeraakt. We hebben met veel misbaar onze wortels in het christendom doorgehakt. Daardoor begrijpen we een deel van onze eigen cultuur niet meer. We begrijpen andere gelovige slecht en zijn overgevoelig geworden voor religie. Onder het mom van scheiding tussen kerk en staat zijn we het openbaar domein gaan ontsmetten van religie. We moeten religie in het algemeen weer serieus gaan nemen en beseffen dat we schatplichtig zijn aan de christelijke cultuur.’

Gids van de week Rineke Dijkstra over de kunstenaar Ian Cheng in Sir Edmund, De Volkskrant, 7 april 2018.

‘Zijn – kunstwerk – Emissary is een drieluik van computersimulaties van een wereld zonder begin of eind, met personages die reageren op gevaar, elkaar, of eigen impulsen. Zijn werk gaat over het ontstaan van het bewustzijn, over hoe we reageren op stress en chaos, over hoe je bij een groep wilt horen of juist niet, maar vooral over het besef dat het leven loopt zoals het loopt. Je kunt het wel een beetje sturen, maar uiteindelijk is toeval toch bepalend.’

Interview met saxofonist Benjamin Herman, ‘Herrie in het hoofd’, De Volkskrant. 7 maart 2018.

‘Als iets verkeerd gaat hoeft dat niet te betekenen dat iemand iets verkeerd heeft gedáán.’

Interview met Klaas Landsman, hoogleraar mathematische fysica Radboud Universiteit, ‘Alles is toeval, en dat is alles”, naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek ‘Naar alle Onwaarschijnlijkheid , De Volkskrant 6 maart 2018.

‘In ons leven gebeuren voortdurend dingen die een grote invloed op ons leven hebben, deze kunnen zo bepalend zijn dat we ze niet als toevalligheden zien (bijv. het krijgen van kanker of een ongeluk). We leggen daar een betekenis in alsof we voorbestemd zijn tot deze zaken omdat we geneigd zijn in oorzaak – gevolg relaties te denken omdat we zijn opgevoed om alles te voorspellen vanuit vaste natuurwetten, het determinisme.  Alleen weten we natuurlijk nooit echt alles en de verassing, het onverklaarbare, noemen we toeval. Wetenschappers als Albert Einstein en Gerard t’Hooft stellen dat achter het onverklaarbare toeval er nog een diepere werkelijkheid is die we nog niet kennen en die de oorzaak en gevolg relatie van wat we nu toeval noemen wel kan verklaren. Toeval is vanuit deze optiek dan slechts het gevolg van de menselijke onwetendheid of ons beperkte waarnemingsvermogen. Klaas Landman is er echter van overtuigd dat er ook gebeurtenissen zijn die ontstaan zonder oorzaak, we vermoeden ten onrechte dat overal wat achter zit en het toeval, het ongewisse zelf is fundamenteel.’

Lezing Jan de Meyer tijdens het herdenkingsweekend voor de vorig jaar overleden René Ransdorp, docent Chinese en comparatieve filosofie, die veel publicaties op zijn naam heeft staan over de schoonheid van het taoïstische denken, ISVW, 10 februari 2018.

Waar veel Westerse filosofen een strenge scheiding aanbrengen tussen religie en filosofie, kan je stellen dat dat bij de Oosterse filosofen eigenlijk geen issue is en dat heeft alles te maken met de relatie die wij hebben met God die voor ons, vanuit het Christelijke perspectief, ver van ons af staat, alomvattend is en onbereikbaar. Bij het taoïsme, door Jan de Meyer daoïsme genoemd, is dat anders. Het Goddelijke kan overal in zitten, de mens, de natuur, een steen, een handeling of muziek en is daarom in potentie altijd om je heen aanwezig. Om als mens de Goddelijke status te bereiken moet je echter eerst een lange weg afleggen waarbij deze weg niet alleen een theoretische exercitie is, zoals voor veel Westerse filosofen, maar ook een van orale begeleiding door een Meester in het taoïstisme. Het gaat daarbij niet zozeer om het Meesterschap maar om het bereiken van een staat van Goddelijke verlichting, een staat die waarschijnlijk niet voor iedereen weggelegd is. Volgens het motto van René Ransdorp ‘De weg ontstaat gaande de weg’, er is dus geen standaard receptuur. Volgens het taoïstisme kunnen wij stervelingen dus de goddelijke status bereiken en dat geeft ons een mooie ambitie hier op aarde. Na weliswaar veel inspanningen is de goddelijke status theoretisch voor iedereen bereikbaar, vergelijk: bij de Katholieken is het hoogste op aarde de status van Paus, de boodschapper van God en kan je eventueel achteraf heilig verklaard worden maar daar heb je bij leven niks aan. Belangrijke voorwaarde is wel dat het kunnen beschikken over een leermeester en, aangezien die buiten China niet aanwezig is, beperkt de optie tot het bereiken van de Goddelijke staat van verlichting zich voornamelijk tot de Chinezen, net als overigens de Hemel volgens de Chinezen samenvalt met het Chinese grondgebied. Het taoïstisme is momenteel weer behoorlijk populair in China en volgens Jan de Meyer heeft de Chinese premier Xi Jinping tegenwoordig altijd een taoïstisch leermeester in zijn entourage. Recente berichten uit China vertellen ons tevens dat de Communistische Partij meer invloed wil hebben op de (officiële) religies in China maar wellicht is het Xi Jinping eerder te doen om het bereiken van de Goddelijke status?

Renė ten Bos, Denker des Vaderlands tijdens het Filosofisch Café bij de ISVW in Leusden, 21 januari 2018, zie ook mijn blog : Niks helpt

‘Je kunt beter een pessimist zijn die af en toe verbaasd constateert dat iets werkt dan een optimist die steeds opnieuw constateert dat de dingen zoals hij verwacht had niet blijken te werken…’.

Emily Esfahani Smith geciteerd uit haar boek ‘De kracht van betekenis’ in een artikel van Margreet Vermeulen ‘We mogen weer ongelukkig zijn’ in Sir Edmund 30 december 2017.

‘Het najagen van geluk leidt ons af van zaken die meer voldoening en bevrediging geven. Mensen die geluk nastreven zijn eigenlijk op zoek naar betekenis, ze willen zich verbonden voelen met anderen, een doel hebben in het leven, iets bijdragen aan de gemeenschap, zin ervaren. Geluk is daarvan een bijproduct.’

Xunzi ofwel Meester Xun, volgeling van Confusius (312 – 23- v. Chr.) Oosterse Filosofie Kalender 6 januari 2018:

‘De mens is slecht. Al het goede is hem aangeleerd’. De mens komt primair op voor zijn eigen belang en daarom zijn een sterke overheid en wijze leermeesters nodig om burgers te beschaven.

Antoine Bodar tijdens interview op Radio1 bij KRO/NCRV De Ochtend, gehoord 7 december 2017:

‘We moeten niet leven alsof God niet bestaat, maar alsof hij wél bestaat..’ Mijn reactie op twitter: “De organisatiegraad van gelovigen zegt meer over het onvermogen van gelovigen vanuit eigen overtuiging te geloven dan het ongeorganiseerd zijn van ongelovigen die uit eigen overtuiging anderen niets willen opdringen…”.

Workshop ‘Eigenaarschap’ in Conferentiecentrum Drakenburg te Baarn georganiseerd door McClay Begeleiding & Coaching, 23 november 2017

Vandaag met een groep mensen opstellingen gedaan rond het thema eigenaarschap, mijn conclusie: ‘Eigenaarschap nemen van een probleem is een stuk lastiger dan het nemen van eigenaarschap voor een oplossing”.

Miriam van Reijen, Hoofddocent Filosofie, ISVW, gelezen 22 november 2017.

Men doet wat men wil, maar niet zegt, en wat men zegt te willen, doet men niet.’ Mijn interpretatie: iets willen heeft betrekking op iets dat nog niet is, een situatie die men nastreeft. Pas door daadwerkelijk handelen kan de door iemand gewenste situatie worden gerealiseerd. Iets willen zonder te gaan handelen is vrijblijvend want dan blijf je steken op het niveau van de onvervulde verlangens en dromen. Aan alle handelen ligt dus een wil ten grondslag hoewel je die wellicht niet altijd uitgesproken hebt. Wanneer je dus zegt dat je iets graag wilt dan heb je het nog niet omgezet in handelen en hoe meer je er dan over hebt dat je graag iets wil, hoe onwaarschijnlijker het dan wordt dat je het ook ooit realiseert…

Interview met Marina Abramović gegeven bij de Foundation Beyerle, gezien 10 november 2017..

De performance kunstenares Marina Abramović is momenteel op zoek naar nieuwe manieren om mensen met elkaar te laten communiceren ‘op het niveau van het bewustzijn’ en heeft dat uitgewerkt in een methodiek die je kunt ervaren tijdens een door haar gegeven workshop. Zij stelt dat je alleen echt connectie met anderen kunt maken als je eerst in staat bent connectie met jezelf te maken. En dat kan alleen als je vrij bent van trauma’s, eenzaamheid, angst voor de dood, pijn, etc. Voordat je in staat bent connectie met anderen te maken moet je eerst vrij zijn van afleidingen, ‘cleaning up your memory’ noemt ze dat. Oefeningen, zoals ‘counting the rice’, of professionele therapie bij hardnekkige afleidingen kunnen daarbij helpen.

Eenmaal vrij van afleiding ben je dan in staat connectie met anderen te maken op basis van ‘onvoorwaardelijke liefde’: het uiteindelijke doel van haar methode. Naast vrij zijn van afleiding is vertrouwen een tweede belangrijke voorwaarde voor het maken van connectie waarbij sommige mensen hiervoor meer gevoelig zijn dan anderen ‘people with special energy’. Het feit echter dat je de moeite neemt aan Marina’s sessies deel te nemen (wachten is niet vervelend maar ook een ervaring waar je van leert) en eerst oefeningen doet om vrij zonder afleidingen te zijn, zorgt er echter voor dat er al een natuurlijke selectie heeft plaats gevonden voor Marina’s sessie begint.

Twee elementen zijn voor Marina belangrijk bij het maken van contact: muziek (de meest directe brug tussen de buitenwereld en je eigen zelf) en elkaar aanraken (aanraken werkt helend). Niet aanraken is tegenwoordig onze cultuur terwijl aanraken tegenwoordig als problematisch wordt gezien (#MeToo discussie) zodat er een dilemma ontstaat waarbij wij aan de ene kant als mens lichamelijk contact nodig hebben en tegelijkertijd kritisch zijn over de intenties van anderen die onze persoonlijke ruimte willen betreden.

Marina ziet zichzelf niet als een kunstenaar maar als een regisseur van ‘Immaterial Art’, en haar workshops als oplaadstations voor de deelnemers die zo leren op een nieuwe manier en onvoorwaardelijk met elkaar te communiceren om uit deze spagaat te komen. Haar uiteindelijke doel is, zoals ze tijdens het interview zegt, een virtuele community te creëren die mensen aanzet tot collectieve actie. Momenteel onderzoekt ze hoe ze Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) als hulpmiddel kan inzetten om een groter publiek te bereiken.

Richard Thaler, winnaar Nobelprijs voor de Economie vanwege zijn verdienste op het terrein van de gedragseconomie. Boek: ‘Nudge: naar betere beslissingen over gezondheid, geluk en welvaart.’ , 7 november 2017

Mensen maken economische keuzes niet altijd op basis van rationele argumenten wat het beste voor ze is, ze laten zich vaak leiden door emotionele overwegingen, niet spreadsheets maar onderbuikgevoelens beïnvloeden onze keuzes het meest. Lang is het model van de Homo Economicus leidend geweest: de mens is een rationeel wezen die kiest voor de beste kwaliteit tegen de laagste prijs. Richard Thaler stelt dat de mens van oorsprong een kuddedier is geweest en zich bij economische keuzes laat leiden door status denken, angsten en emoties. Met dit uitgangspunt probeert Thaler een brug te slaan tussen economie en psychologie, met name in de marketing wordt dit model veel toegepast. Wat het werk van Richard Thaler interessant maakt is dat hij zijn model met name baseert op belangrijke inzichten die hij plots kreeg waarbij hij een Eureka gevoel kreeg. Bijvoorbeeld: tijdens een borrel voor een diner werden vroegtijdig de nootjes weggehaald waardoor later tijdens het diner meer werd gegeten. Dit inzicht heeft hij later uitgewerkt en is daarna succesvol toegepast in de marketing. In totaal heeft hij zo’n 10 van dit soort inzichten gehad en verder uitgewerkt met het doel ‘mensen gezonder en blijer te maken’.

Damien Denys, VK, Sir Edmund 29 oktober 2017, Interview ‘Angst & Cultuur.’

Er zijn drie soorten angst te onderscheiden: schrik, vrees en angst. Schrik ontstaat als je plots met iets onverwachts geconfronteerd wordt waardoor je stesssysteem onbewust aanslaat. Vrees is bang zijn voor iets, een ding, mens of situatie. Angst heeft te maken met controle. De angst paradox heeft te maken met het feit dat wij nu angstiger zijn dan zeg maar dertig jaar geleden terwijl wij er eigenlijk geen reden voor hebben. Wij zijn bang geworden voor de angst zelf, voor controleverlies. Alles is gericht op het vermijden van nare gebeurtenissen. We zijn bang voor de waarheid, we denken dat we in vrijheid en waarheid leven maar dat is niet zo, daarom creëren we werelden die prettiger zijn dan de echte. Angst gaat niet om de realiteit maar om fictie en is dus niet toetsbaar en daardoor kan de angst alleen maar erger worden. Angst is een affect, een emotie. Zoals Sartre zei: een emotie verandert de wereld totaal, de blik waarmee je naar de wereld kijkt bepaalt hoe de wereld eruitziet. Angst zit in jou zelf, niet in de buitenwereld. Angst overwinnen is een gevecht met jezelf, het is het vermogen om te gaan met iets dat je naar beneden drukt en dat is een heel intiem gevecht, er bestaat geen heftiger emotie dan angst.

Ariel Levy, VK 14 oktober 2107, Interview ‘De regels gelden niet’.

Mens zijn betekent dat je niet alles krijgt wat je wilt. Je krijgt veel teleurstellingen, en een paar mooie dingen, maar je krijgt niet alles. We hebben niet zo veel controle als we denken. Iedereen komt daar vroeg of laat achter dat we niet de leiding hebben. Uiteindelijk niet. De illusie van maakbaarheid…het verlies van een droom…

Ton Baggerman (psychotherapeut) en Sahar Duston (hoogleraar biologische psychiatrie), De Volkskant, 9 oktober 2017, Interview ‘Gezocht: beter wereldbeeld’.

Baggerman en Duston schreven samen het boek: ‘The Universe, Life and Everything’ geïnspireerd op het werk van de Nederlands-Amerikaanse astrofysicus Piet Hut die ze beide toevallig hadden benaderd met hun vragen. Op basis hiervan hebben ze nog meer denkers en experts gesproken en dit boek geschreven. Hun belangrijkste stelling: ‘Het bestaande wetenschappelijke wereldbeeld van materie, oorzaak en gevolg helpt niet bij het verklaren van wezenlijke vragen in hun vak: waar komt bewustzijn vandaan, wat is een psychische stoornis?’ Ons traditioneel wereldbeeld is nog steeds gebaseerd op het deterministisch materialisme van Newton en Descartes: de werkelijkheid is een samenspel van materie, oorzaak en gevolg, net als bij een machine en dat is nog steeds de gangbare werkhypothese. Volgens Baggerman en Duston is echter niet alles wat zij in hun vakgebied, de psychiatrie, tegen komen volgens dit model te verklaren en daarom stellen zij zich de vraag: zijn er ook andere wereldbeelden mogelijk? Het bewustzijn blijft voor de wetenschap een raadsel en omdat er een crisis in het verklaren hiervan moet je ook de uitgangspunten van het bestaande wetenschapsmodel ter discussie durven te stellen. Net als in de psychiatrie begrijpen we ook in de natuurkunde op het kleinste niveau niet waarom iets gebeurd. Op de vraag hoe dat nieuwe, betere wereldbeeld er dan uit ziet geven Baggerman en Duston in het interview geen echt antwoord behalve dan dat dit moet worden gezocht in de richting van wat ze noemen de ‘formatieve tendens’: het collectief is meer dan de som der delen en de massa is complexer dan de individuele delen: lichaam en brein bevatten samen het bewustzijn.

Arnon Grunberg, VK 9 oktober 2017: Column.

Mensen zijn niet alleen hormonen, bacteriën en hersenen maar ook cultuur. Cultuur is wat is overgebleven van het verleden.

Laatste interview bij DWDD van René Gude, filosoof en inspirator, 14 maart 2015. 

René Gude vertelde tijdens zijn laatste interview bij DWDD over ‘de Grote Drie’ waardoor je kunt worden besprongen: verdriet, woede en angst, en hoe je daarmee om kunt gaan. Terwijl de ‘speedboot naar de toekomst’ vanwege zijn ziekte was verruild voor een roeiboot, was hij tot de conclusie gekomen dat het leven “een heel gedoe is”. Nee, dan sterven: ‘Sterven is doodeenvoudig, iedereen kan het!’.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.